welcome

Η αλήθεια είναι φως και το φως είναι αλήθεια...

Κυριακή, 19 Απριλίου 2009

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! Γράφει η Νότα Κυμοθόη 2009

              φωτογραφία από την Νότα Κυμοθόη"ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ 2009"

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!2009

Γράφει η Νότα Κυμοθόη

"ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ
ΚΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΗΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ
ΚΑΙ ΘΕΟΣ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ.
ΟΥΤΟΣ ΗΝ ΕΝ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ"
(εκ του κατά Ιωάννην α' 1-17)
Oύσης οψίας τη ημέρα εκείνη
τη μια των Σαββάτων
και των θυρών κεκλεισμένων
οπού ήσαν οι μαθηταί συνηγμένοι
δια τον φόβον των Ιουδαίων,
ήλθεν ο Ιησούς και έστη εις στομέσον
και λέγει αυτοίς: "Ειρήνη υμίν"
Και τούτο ειπών
έδειξεν αυτοίς τας χείρας
και την πλευράν αυτού.
Εχάρησαν ουν οι μαθηταί ιδόντες τον Κύριον.
Είπεν ουν αυτοίς ο Ιησούς πάλιν:
"Ειρήνη υμίν. Καθώς απέσταλκέ με ο Πατήρ,
καγώ πέμπω υμάς"
Και τούτο ειπών ενεφύσησε
και λέγει αυτοίς:
"Λάβετε Πνεύμα Άγιον
αν τινων αφήτε τας αμαρτίας
αφίενται αυτοίς.
Αν τινων κρατήτε,
κεκράτηνται".
(εκ του κατά Ιωάννην κ' 19-25)
Le soir de ce m'eme jour
qui etait le premier de la semaine,
lew portes du lieu,
ou les disciples etaient assembles,
'etant ferm'ees parcequ'ils craignaient les Juifs,
Jesus vint,et il fut la au milieu d' eux,
et leur dit: "La paix soit avec vous!"
Et quand it leur eut dit cela,
il leur montra ses mains et son cote.
Les disciples donc, voyant le Seigneur,
eurent une grande joie.
Il leur dit encore:
"La paix soit avec vous!
Comme mon P'ere m'a envoye',
je vous envoie eussi de m'eme."
Et quand il eut dit cela,
il souffla sur eux, et leur dit:
"Recevez le Saint Esprit.
Ceux, a' qui vous pardonnerez les peches,
ils leur seront pardonne's,
et seux, a' qui vous les retiendrez,
ils leur seront retenus."
(k' 19-25)
"Am Abend desselbigen Sabbaths,
da die Junger versam melt und die Thuren
verschlossen waren, aus Furcht vor den Juden,
kam Jesus, und trat mitten ein,
und spricht zu ihmen:
"Friede sei mit euch!"
Und als er das sagte, zeigte er ihnen
die Haende und scine Seite.
Da wurden die Junger froh
dass sie den Herrn sahen.
Da sprach Jesus abermal zu ihnen:
"Froede sei mit euch!
Gleichwie mich der Vater gesandt hat:
"So sende ich euch."
Und da er das sagte blies er sie an,
und sprisht zu ihnen:
"Nehmet hin den hieligen Geist!
Welchen ihr die Sunden erlasset,
denen sind sie erlassen;
und welchen ihr sie behaltet,
denen sind sie behalten"
(k' 19-25)
Then the same day at evening,
being the first day of the week,
when the doors were shut,
where the disciples were assembled
for fear of the Jews,
came Jesus and stood in the midst,
and saith unto themQ
"Peace be unto you"
And when he had so said,
he shewed unto them
his hands and his side.
Then were the disciples glad,
when they saw the Lord.
Then said Jesus to them again,
Peace be unto you:
"as my Fathee hath sent me,
even so send I you."
An when he had said this
he breathed on them,
and saith unto them:
"Receive ye the Holy Chost
Whose soever sins ye remit,
they are remitted unto them;
and whose soever sins ye retain,
they are retained."
(k' 19-25)

© Nότα Κυμοθόη 

Τετάρτη, 15 Απριλίου 2009

Η αιώνια Ελευθερία, Γράφει η Νότα Κυμοθόη

" Ο Νυμφίος" έργο της Nota Kimothoi
copyright: Nota Kimothoi
Η αιώνια Ελευθερία
Γράφει η Νότα Κυμοθόη
"Ουαί δε υμίν, γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί
ότι κατεσθείετε τα οικίας των χηρών
και προφάασει μακρά προσευχόμενοι...
Ουαί υμίν, γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί,
ότι κλείετε την βασιλείαν των ουρανών
έμπροσθεν των ανθρώπων...
Ουαί υμίν, γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί
ότι περιάγετε την θάλασσαν και την ξηράν
ποιήσαι ένα προσήλυτον...
Ουαί υμίν, οδηγοί τυφλοί, οι λέγοντες
ος αν ομόση εν τω ναώ ουδέν έστιν,
ος ο αν ομόση εν τω χρυσώ του ναού, οφείλει.
Μωροί και τυφλοί! Τις γαρ μείζων εστιν;
Ο χρυσός ή ο ναός ο αγιάζων τον χρυσόν;
Και ος αν ομόση εν τω θυσιαστηρίω
ουδέν έστιν, ος δ' αν ομόση εν τω δώρω
τω επάνω αυτού, οφείλει.
Μωροί και τυφλοί!
Τι γαρ μείζον;
Το δώρον ή το θυσιαστήριον
το αγιάζον το δώρον;
Ο ουν ομόσας εν τω θυσιαστηρίω
ομνύει εν αυτώ και εν πάσι
τοις επάνω αυτού.
Και ο ομόσας εν των ναώ,
ομνύει εν αυτώ
και εν τω κατοικούντι αυτόν.
Και ο ομόσας εν τω ουρανώ
ομνύει εν τω θρόνω του Θεού
και εν τω καθημένω επάνω αυτού.
Ουαί υμίν γραμματείς και Φαρισσαίοι υποκριταί
ότι αποδεκατούτε το ηδύοσμον
και το άνηθον και το κύμινον
και αφήκατε τα βαρύτερα του νόμου
την κρίσιν και τον έλεον και την πίστιν.
Ταύτα δε έδει ποιήσαι,
κακείνα μη αφιέναι.
Οδηγοί τυφλοί οι διυλίζοντες τον κόνωπα
την δε κάμηλον καταπίνοντες!
Ουαί υμίν γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί
ότι καθαρίζετε το έξωθεν του ποτηρίου
και της παροψίδος
έσωθεν δε γέμουσιν εξ αρπαγής και αδικίας!
Ουαί υμίν γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί
ότι έξωθεν φαίνεσθε τοις ανθρώποις δίκαιοι
έσωθεν δε μεστοί έστε υποκρίσεως και ανομίας.
Ουαί υμίν γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί
ότι οικοδομείτε τους τάφους των προφητών
και κοσμείτε τα μνημεία των δικαίων
και λέγετε: "ει ήμεν εν ταις ημέραις των πατέρων ημών
ουκ αν ήμεν κοινωνοί αυτών εν τω αίματι των προφητών
ωστε μαρτυρείτε εαυτοίς
ότι υιοί έστε των φονευσάντων τους προφήτας
και υμείς πληρώσατε τομέτρον των πατέρων υμών.
Όφεις γεννήματα εχιδνών!
Πως φύγετε από της κρίσεως της γεέννης;
Δια τούτο ιδού εγώ αποστέλλω προς υμάς
προφήτας και σοφούς και γραμματείς
και εξ αυτών αποκτενείτε και σταυρώσετε
και εξ αυτών μαστιγώσετε εν ται συναγωγαίς υμών
και διώξετε εν ται συναγωγαίς υμών
και διώξετε από πόλεως εις πόλιν
όπως έλθη εφ' υμάς παν αίμα δίκαιον
εκχυνόμενον επί της γης
από του αίματος ον εφονεύσατε
μεταξύ του ναού και του θυσιαστηρίου.
Αμήν λέγω υμίν
ότι ήξει ταύτα πάντα επί την γεννεάν ταύτην!
Ιεσρουσαλήμ ,Ιερουσαλήμ
η αποκτενούσα τους προφήτας
και λιθοβολούσα τους απεσταλμένους προς αυτήν!
Ποσάκις ηθέλησα επισυναγαγείν τα τέκνα σου
ον τρόπον επισυνάγει όρνις τα νοσσία εαυτής
υπό τας πτέρυγας και ουκ ηθελήσατε!
Ιδού αφίεται υμίν ο οίκος υμών έρημος!
Λέγω γαρ υμίν
Ου μη με ιδήτε απ΄άρτι
έως αν είπητε:
Ευλογημένος ο ερχόμενος
εν ονόματι Κυρίου"
(Λόγοι Ιησού Χριστού)
Το παράπονο του Ιησού Χριστού
για τους Ιουδαίους, που δεν τον δέχτηκαν!